Regulamin udziału w szkoleniu

1. Definicje

1.1. Ilekroć w niniejszym regulaminie występuje poniżej zdefiniowane pojęcie, należy je rozumieć w sposób następujący:
a) Usługodawca – Krystian Kmieć prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Krystian Kmieć LOREM IPSUM z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jana Kasprowicza 68 lok. 20, REGON: 380492632, NIP: 7322192612;
b) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną, która zawiera z Usługodawcą umowę świadczenia usług szkoleniowych;
c) Uczestnik – osoba fizyczna uczestnicząca w szkoleniu, przy czym Usługobiorca może być jednocześnie Uczestnikiem;
d) Szkolenie – świadczona na odległość drogą elektroniczną usługa o charakterze szkoleniowym realizowana przez Usługodawcę;
e) Umowa – zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą umowa, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę usług szkoleniowych na rzecz Uczestnika;
f) Serwis – administrowana przez Usługodawcę strona internetowa pod adresem http://designsystems.online, na której zamieszczone są informacje o szkoleniach oraz za pomocą której następuje rejestracja na Szkolenie;
g) Konsument – Usługobiorca będący osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą Umowę, niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;
h) Quasi-konsument – Usługobiorca będący osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy, Usługobiorców oraz Uczestników związane z korzystaniem ze szkoleń, w tym także zasady rejestracji na Szkolenie, sposoby przeprowadzenia Szkolenia, sposoby rozwiązania Umowy czy postępowanie reklamacyjne.

2.2. Regulamin jest udostępniany Usługobiorcom oraz Uczestnikom za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego swobodne pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

2.3. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przez rozpoczęciem Szkolenia.

2.4. Każdy Usługobiorca i każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

2.5. Usługobiorca zobowiązany jest przekazać niniejszy Regulamin wyznaczonemu przez siebie Uczestnikowi lub poinformować go o tych postanowieniach Regulaminu, które bezpośrednio dotyczą Uczestnika. W przypadku zaniechania przez Usługobiorcę wykonania ww. zobowiązania, Usługodawca zwolniony jest z odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia Uczestnika zgłoszone wobec Usługodawcy w związku z udziałem Uczestnika w szkoleniu.

2.6. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych wskazane zostały w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.

3. Rejestracja na Szkolenie i metody płatności

3.1. Rejestracja na Szkolenie odbywa się za pośrednictwem Serwisu Usługodawcy. Usługobiorca dokonuje zapisu na Szkolenie po wybraniu przycisku „Zapisz się” i wypełnieniu formularza zgłoszenia. Po podaniu niezbędnych danych Usługobiorcy w tym imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania, wyboru rodzaju faktury wystawianej przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy oraz zaakceptowaniu Regulaminu oraz Polityki Prywatności, Usługobiorca zatwierdza zgłoszenie przyciskiem „Zarezerwuj miejsce”.

3.2. Rejestracja na Szkolenie możliwa jest także poprzez bezpośredni kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem numeru telefonu lub adresu e-mail Usługodawcy wskazanych w Serwisie.

3.3. W przypadku gdy w Szkoleniu brać będzie udział inna osoba niż Usługobiorca, w dodatkowej informacji do zgłoszenia Usługobiorca wskazuje dane Uczestnika Szkolenia.

3.4. W razie wątpliwości poczytuje się, że Uczestnikiem Szkolenia jest Usługobiorca.

3.5. Po otrzymaniu zgłoszenia Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych, skontaktuje się z Usługobiorcą w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca na Szkoleniu i przesłania danych do płatności za Szkolenie. Kontakt nastąpi w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail.

3.6. Przesłanie potwierdzenia uczestnictwa w Szkoleniu jest równoznacznie z zawarciem Umowy.

3.7. Cena Szkolenia widoczna jest w Serwisie Usługodawcy podczas rejestracji i wskazana jest w kwocie brutto obejmującej podatek od towarów i usług.

3.8. Płatność za Szkolenie dokonywana jest w formie przedpłaty wynagrodzenia na podstawie faktury proforma wystawionej przez Usługodawcę, która zostanie doręczona Usługobiorcy wraz z potwierdzeniem uczestnictwa w Szkoleniu.

3.9. Faktura proforma zostanie przesyłana Usługobiorcy w formie elektronicznej. Faktura będzie wystawiona w formacie pdf oraz doręczona na adres e-mail Usługobiorcy, na co Usługobiorca wyraża zgodę. W przypadku chęci otrzymania faktury w formie papierowej, Usługobiorca zgłosi takie zapotrzebowanie bezpośrednio Usługodawcy.

3.10. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany na fakturze proforma.

3.11. Termin płatności wskazany na fakturze proforma wynosił będzie 7 dni od dnia jej wystawienia, chyba że okres pomiędzy dniem rejestracji na Szkolenie a dniem Szkolenia jest krótszy niż 7 dni. W takim wypadku termin płatności faktury proforma ulegnie odpowiedniemu skróceniu i przypadał będzie maksymalnie na dzień przed dniem Szkolenia. W sprawach indywidulanych dotyczących płatności możliwy jest bezpośredni kontakt z Usługodawcą w celu ustalenia szczegółów zapłaty.

3.12. Po otrzymaniu płatności za Szkolenie Usługodawca wystawi na rzecz Usługobiorcy właściwą fakturę VAT i doręczony ją Usługobiorcy w sposób określony w pkt 3.9. powyżej.

3.13. Brak płatności za Szkolenie w terminie wskazanym na fakturze proforma uprawnia Usługodawcę do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz do odmowy dostępu Uczestnika do Szkolenia.

3.14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania ze Szkolenia spowodowane:
a) podaniem nieprawdziwych danych w procesie rejestracji,
b) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem operacji rejestracji, jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia, z przyczyn niezależnych od Usługodawcy,
c) siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od Usługodawcy, w szczególności takim jak: pożar, powódź, wojna, strajk, blokady dróg, działania władz państwowych, faktyczny lub domniemany atak terrorystyczny uniemożliwiający przeprowadzenie rejestracji i/lub Szkolenia.

3.15. Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępniania Serwisu, jeśli ich powodem jest:
a) modernizacja, modyfikacja, konserwacja lub rozbudowa systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy;
b) działania niezależnych od Usługodawcy osób trzecich, w tym siły wyższej.

3.16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy.

4. Przeprowadzenie Szkolenia i warunki techniczne

4.1. Ramowy program Szkolenia określony jest w Serwisie Usługodawcy.

4.2. Podstawowe parametry danego Szkolenia, w tym w szczególności termin i czas jego trwania, wskazane został w Serwisie. Szkolenie obejmuje 4 dni szkoleniowe (dwa zjazdy weekendowe: sobota-niedziela), w ciągu których zostanie zrealizowany cały program Szkolenia. Szacowany czas każdego dnia szkoleniowego wynosi 7 godzin zegarowych, przy czym faktyczna ilość godzin zależeć będzie od ilości materiału szkoleniowego do zrealizowania w danym dniu.

4.3. Usługobiorca dokonuje wyboru konkretnego Szkolenia podczas procesu rejestracji.

4.4. Szkolenie odbywa się w formie zdalnej, za pośrednictwem programu komputerowego umożlwiającego dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym między Usługodawcą a Uczestnikami Szkolenia.

4.5. Grupy szkoleniowe liczą od 8 do 10 Uczestników, przy czym ostateczna ilość Uczestników danego Szkolenia ustalana jest przez Usługodawcę w taki sposób, aby zapewnić Uczestnikom odpowiednie warunki do przyswojenia wiedzy w zakresie zagadnień objętych Szkoleniem.

4.6. Do uczestnictwa w Szkoleniu wymagane jest posiadanie przez Uczestnika łącza dostępowego do Internetu. Ponadto sprzęt komputerowy Uczestnika musi być wyposażony w przeglądarkę internetową oraz głośniki lub słuchawki i mikrofon.

4.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację sprzętu komputerowego Uczestnika, jak również nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Uczestnik nie weźmie udziału w Szkoleniu na skutek jakichkolwiek problemów leżących po stronie Uczestnika.

4.8. Usługodawca oświadcza, że Szkolenia prowadzić będzie osoba posiadająca odpowiednie doświadczenie, kompetencje i uprawnienia do przekazania Uczestnikom niezbędnej wiedzy dotyczącej tematyki Szkolenia.

4.9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przyswajanie wiedzy przez Uczestników. Z tego tytułu ani Usługobiorca, ani Uczestnik nie mogą podnosić wobec Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń, odmówić zapłaty w całości lub w części wynagrodzenia należnego Usługodawcy czy żądać obniżenia tego wynagrodzenia.

4.10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub planie Szkolenia albo do zmian podstawowych parametrów Szkolenia z ważnych powodów lub powodów niezależnych od Usługodawcy. Zmiany te nie mogą stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.

4.11. Usługodawca zapewnia aktywny udział Uczestników w Szkoleniu poprzez możliwość zadawania przez nich pytań, wykonywania zadań praktycznych i ich późniejszego omawiania oraz wymianę myśli i spostrzeżeń.

4.12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania ze Szkolenia spowodowany siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niespełnieniem przez Uczestnika wymagań co do warunków technicznych umożliwiających udział w Szkoleniu.

5. Prawa autorskie

5.1. Podczas Szkolenia Uczestnik otrzymuje od Usługodawcy materiały szkoleniowe, które stanowią podsumowanie tematyki omawianej podczas Szkolenia.

5.2. Z chwilą dostarczenia albo udostępnienia Uczestnikowi materiałów, o których mowa w ust. 1, Usługodawca udziela Usługobiorcy niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z tych materiałów, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Usługobiorcy. Usługobiorca nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu ww. materiałów, jakiegokolwiek innego udostępniania tych materiałów jakimkolwiek osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji. Udzielenie licencji następuje w ramach wynagrodzenia za dane Szkolenie.

5.3. Usługodawca oświadcza, że zamierza rejestrować, udostępniać i archiwizować wypowiedzi Uczestników Szkolenia oraz, jeżeli w trakcie szkolenia nastąpi połączenie wideo, także wizerunki Uczestników szkoleń. Uczestnicy dokonując logowania do danego Szkolenia wyrażają zgodę na powyższe działania Usługodawcy w ramach tego Szkolenia. Usługodawca może, o ile uzna to za uzasadnione, usunąć na wniosek Usługobiorcy lub Uczestnika zarejestrowane materiały.

5.4. W przypadku gdy w ramach wypowiedzi, o których mowa w ust. 3, zostaną podane przez Uczestnika informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Usługobiorcy lub dane podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów, to Uczestnik zobowiązany jest poinformować o tym Usługodawcę. W razie nieprzekazania takiej informacji Usługodawca jest uprawniony do podejmowania działań wskazanych w ust. 3 bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji wobec Usługobiorcy, Uczestnika lub osób trzecich.

5.5. Usługobiorca oraz Uczestnik w trakcie Szkolenia nie są uprawnieni do utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu tego szkolenia, bez pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Usługodawcy. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Usługodawcy, Usługodawca może zażądać od Usługobiorcy i/lub Uczestnika skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet.

6. Odstąpienie / wypowiedzenie Umowy

6.1. Usługobiorca będący Konsumentem może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.

6.2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument może złożyć poprzez przesłanie do Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie może być również złożone drogą elektroniczną na e-mail Usługodawcy: krystian@designsystems.online.

6.3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, w szczególności w przypadku zrealizowania Szkolenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, a także jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6.4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.5. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy, po wyraźnym zażądaniu przez niego wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od tego rodzaju Umowy, ma on wówczas obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od takiej Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie kwoty wynagrodzenia. Jeżeli wynagrodzenie jest nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

6.6. Postanowienia pkt 6.1. – 6.5. mają odpowiednie zastosowanie do Usługobiorcy będącego Quasi-konsumentem. Jeżeli Usługobiorca nie posiada statusu Konsumenta ani Quasi-konsumenta nie przysługuje mu prawo do rozwiązania Umowy, chyba że prawo to wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

6.7. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy w przypadku:
a) wprowadzania w błąd co do osoby Usługobiorcy,
b) naruszania przez Usługobiorcę lub wyznaczonego przez niego Uczestnika czci i godności oraz innych praw (w szczególności dóbr osobistych) osób trzecich,
c) naruszania przez Usługobiorcę lub wyznaczonego przez niego Uczestnika jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawnych, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów,
d) wykorzystywania przez Usługobiorcę lub wyznaczonego przez niego Uczestnika informacji udostępnianych w Serwisie do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem,
e) dyskryminacji przez Usługobiorcę lub wyznaczonego przez niego Uczestnika osób trzecich, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną,
f) rozpowszechniania przez Usługobiorcę lub wyznaczonego przez niego Uczestnika treści pornograficznych,
g) publikowania przez Usługobiorcę lub wyznaczonego przez niego Uczestnika informacji i materiałów naruszających przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażających godność lub naruszających dobra osobiste innych osób, uznawanych powszechnie za społecznie niewłaściwe, wulgarne lub naruszające podstawowe zasady kultury osobistej,
h) dokonywania przez Usługobiorcę lub wyznaczonego przez niego Uczestnika jakichkolwiek innych czynności sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.

7. Postępowanie reklamacyjne

7.1. Każdy Usługobiorca upoważniony jest do składania Usługodawcy reklamacji oraz zapytań związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem Serwisu lub realizowanych usług za pomocą Serwisu.

7.2. Reklamacje lub zapytania można przesyłać na adres Usługodawcy wskazanym w ust. 1 pkt 1.1. lit a Regulaminu lub składać w formie elektronicznej, przesyłając ich treść na adres e mail: krystian@designsystems.online.

7.3. Usługobiorcy proszeni są o wskazywanie w treści reklamacji/zapytania nieprawidłowości, które spowodowały jego przesłanie.

7.4. Reklamacja/zapytanie powinno zawierać imię i nazwisko składającego ją Usługobiorcy.

7.5. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu do Usługodawcy, z zastrzeżeniem, iż Usługodawca zobowiązany jest do rozpatrzenia każdej reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia Usługodawcy.

7.6. W przypadku przesłania reklamacji/zapytania drogą elektroniczną, Usługobiorca zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na adres e-mail, z którego reklamacja/zapytanie zostało przesłane.

7.7. Usługodawca może zwrócić się do Usługobiorcy z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji, jeśli wymaga tego prawidłowe rozpatrzenie reklamacji. W przypadku zaistnienia takiej konieczności reklamacja Usługobiorcy zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia przekazania Usługodawcy dodatkowych informacji. W przypadku nie przekazania dodatkowych informacji Usługodawca rozpatrzy reklamację w zakresie możliwym na podstawie przedstawionych przez Usługobiorcę pierwotnych informacji.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Usługobiorcy odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie http://designsystems.online informacji o zmianie. Korzystanie przez Usługobiorcę lub Uczestnika ze Szkolenia po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.

8.2. Usługobiorca nie może bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Usługodawcy ustanowić praw na prawach wynikających z Umowy.

8.3. Umowa podlega prawu polskiemu.

8.4. Usługobiorca w okresie obowiązywania Umowy winien informować pisemnie lub elektronicznie Usługodawcę o każdej zmianie swojego adresu, a jeżeli wskazał adres do doręczeń – o każdej zmianie adresu do doręczeń. Zmiana taka staje się skuteczna z datą doręczenia ww. notyfikacji Usługodawcy. W braku notyfikacji ww. zmiany wszelkie pisma, w tym zawierające oświadczenia woli Usługodawcy, na adres ostatnio podany (w przypadku podania adresu do doręczeń – na ostatnio podany adres do doręczeń) uważa się za skutecznie doręczone pod tym właśnie adresem.

8.5. Wszelkie spory związane z wykonaniem Umowy będą rozstrzygane:
a) w przypadku Konsumentów przez właściwe polskie sądy powszechne,
b) w przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami przez polskie sądy powszechne właściwe dla miejsca siedziby Usługodawcy.

8.6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 15.05.2023 r.

Copyright © 2023 Design System MasterClass. All rights reserved.

Ta strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia i ciągłego ulepszania  usług oraz wyświetlania reklam zgodnie z zainteresowaniami użytkowników. Wyrażam zgodę i mogę ją w dowolnym momencie cofnąć lub zmienić, ze skutkiem na przyszłość. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności

Zaakceptuj